Skriv ut

Depåer och flöden

Depåer och flöden av föreningar som ingår i färgbeläggningar på plåt.

Allmänt kan sägas att PVC – produkter till största delen används i långlivade produkter. Omkring 70 % av den totala PVC – användningen sker i byggbranschen.

Den procentuella andelen av användning av PVC-produkter i byggbranschen framgår av tabell 3:13. Användning och ackumulering av PVC- produkter i det svenska samhället har på senare år kommit i fokus för miljödebatten. Detta beror på den befarade risken för miljöfarliga klorerade omvandlingsprodukter vid förbränning av uttjänta PVC-baserade produkter (till exempel dioxiner och dioxinliknande isomerer av polybifenyler – PCB), spridning av mjukgörare via avdunstning eller läckage från plasten under användningsperioden – bland annat ftalater och stabilisatorer (organiska bly- och tennföreningar). Mycket arbete har lagts ner på att utreda i vilken utsträckning dessa farhågor är befogade.

Olika PVC-plastisol system applicerade på plåtmaterial har följande ungefärliga sammansättning:

PVC-harts   50 – 65 %
Mjukgörare 20 – 22 %
Pigment   1 – 15 %
Fyllnadsmedel, till exempel krita   0 – 5 %
Stabilisatorer 0 – 1 %
Sojabenderivat  2 %
Lösningsmedel 1 – 6 %

Tabell 3:12.

Tabell 3:13. Användningsområden inom byggbranschen för PVC-baserade produkter i Sverige.Tabell 3:13. Användningsområden inom byggbranschen för PVC-baserade produkter i Sverige.