Skriv ut

Flöde av ftalater

Kretsloppsdelegationen pekade i sin utredning ut de största emissionskällorna av den mest förekommande mjukgöraren, dietylhexylftalat (DEHP), till luft och vatten – PVC-bestruken väv, golv och tapeter. Tidigare var även PVC-belagd plåt, Plastisol, en emissionskälla. Plastisol används i princip inte längre inom byggindustrin.

Man menar i förslaget att mätningar har visat att DEHP hamnar i slam i kommunala reningsverk (30 ton/år) och att luftnedfall av DEHP uppgår till 130 ton/år.

Avdunstning av mjukgörare till luft från belagd plåt har av Naturvårdsverket uppskattats till 300 ton per. Verket påpekade i sitt underlag att det råder stor osäkerhet i de olika beräkningsmodellerna. Nyare uppgifter som avser bland annat tjocklek på beläggningen av plåt tyder på avsevärt lägre avgivning av ftalater (~ 36 ton/år).

Mjukgörare i den senaste typen av PVC-plastisoler innehöll långkedjiga raka linjära ftalater med 9 – 11 kolatomer. Dessa ftalater uppvisade betydligt bättre motståndskraft mot ljusstrålning och avgivningen från färgskiktet var därmed betydligt lägre än tidigare, se figur 3:36.

I takt med att mjukgöraren lämnar färgskiktet blir plastisolen sprödare. Därmed ökar risken för flagning och krackelering se bild 3:6.

Den atmosfäriska fotokemiska nedbrytningen av emitterade ftalater anses dessutom ske snabbt. Rapporterade halveringstider varierar mellan mindre än en halv och två dagar. Detta innebär att depositionen av ftalater är betydligt lägre än den ovan angivna storleken på emissioner från färg belagd plåt. Bidraget av halter ftalater via våtdeposition till kommunala reningsverk torde vara av underordnad betydelse i jämförelse med andra källor.

Figur 3:36. Kvarhållande av mjukgörare i PVC-plastisolbeläggning vid ljusinstrålning (anmärkning: 800 kL motsvarar 10 års ljusinstrålning över Skandinavien. 1 Langley (L) motsvarar 0,042 MJ/m² av jordytan).Figur 3:36. Kvarhållande av mjukgörare i PVC-plastisolbeläggning vid ljusinstrålning (anmärkning: 800 kL motsvarar 10 års ljusinstrålning över Skandinavien. 1 Langley (L) motsvarar 0,042 MJ/m² av jordytan).
Bild 3:6. <br />
T.v. Senaste typen av plastisol utsatt för 800 kL. <br />
T.h. Gamla typen av plastisol utsatt för 800 kL. <br />
Foto: Plannja AB.Bild 3:6.
T.v. Senaste typen av plastisol utsatt för 800 kL.
T.h. Gamla typen av plastisol utsatt för 800 kL.
Foto: Plannja AB.