Skriv ut

Inledning

Vid val av taktäckningsmaterial står mycket till buds.

Bland de faktorer som påverkar valet finner vi lutning, materialkostnad, arbetskostnad, underhållsbehov, livslängd och utseende. Utseendet behandlas inte i denna skrift men väl de andra faktorerna.

Som vi tidigare avhandlat så påverkar lutningen materialvalet eller rättare sagt begränsar det samma.

Plåt-, betong- eller tegelpannor ≥ 1:4  ≥ 14,0°
Profilerad plåt ≥ 1:10 ≥ 5,7°
Dubbelfalsad plåttäckning  ≥ 1:10  ≥ 5,7°
Sömsvetsad rostfri plåt 1:40  ~ 1,5°
Tätskiktsmatta, gummiduk och liknande 1:40 ~ 1,5°

Tabell 4:3. AMA Hus rekommenderar följande lägsta lutningar.

Respektive leverantör kan rekommendera andra lutningar än vad som angivits ovan. Detta bör då framgå av produktinformationen.

Generellt gäller i AMA Hus att yttertak inte bör luta mindre än 1:40 och ytterbjälklag (terrasser och liknade) inte mindre än 1:100. Ju lägre lutning desto större risk för kvarstående vatten.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) rekommenderas ingen lägsta taklutning. Där gäller följande:

”6:5 Fukt
6:53 Byggnad
6:532 Mark och byggnadsdelar
6:5325 Yttertak och vindsutrymmen

Allmänt råd
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen.

Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av taket.

Vindsutrymmen ska, om det inte är uppenbart onödigt, kunna inspekteras i sin helhet.

Allmänt råd
För vindsutrymmen anses kravet uppfyllt om det finns möjlighet att se in i hela utrymmet. I avsnitt 3:4 behandlas driftsutrymmen.
Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas så att fukt inte orsakar tillväxt av mögel och bakterier.
Vid kalla tak och välisolerade bjälklag finns ökad risk för mikrobiell tillväxt, till exempel på yttertakets insida. Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid ökad isolering av vindsbjälklaget.
Om vindsbjälklaget utgörs av material med byggfukt, till exempel. betong eller lättbetong, som kan orsaka skada på material bör fuktavgången till vindsutrymmet minimeras.

Bild 4:16. Släta betongpannor.  Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:16. Släta betongpannor. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:17. Sjöstadshallen, profilerad aluminiumplåt. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:17. Sjöstadshallen, profilerad aluminiumplåt. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:18. Dubbelfalsad plåt.Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:18. Dubbelfalsad plåt.Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:19. Sömsvetsad rostfri plåt. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:19. Sömsvetsad rostfri plåt. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:20. Tätskiktsmatta. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:20. Tätskiktsmatta. Foto:Torbjörn Osterling.