Inledning

Att göra rätt från början ger alltid ett bra resultat och är dessutom mest lönsamt.

Förberedelsen är alltid nyckeln till ett gott resultat. Detta är särskilt tydligt när det gäller resultatet av en plåtmålning. Många hävdar att målning på metalliserad stålplåt alltid är en riskfylld utmaning. Men som sagt så hänger allt på förberedelserna och i detta fall handlar det om förbehandlingen, att underlaget som ska målas är rent och fritt från löst sittande färg.

Bakgrund

På samma sätt som det finns en kravställd standard, ISO 12944-2018, för rostskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner så finns det en standard för rostskyddsmålning tak- och fasadmaterial av metalliserad tunnplåt/stålplåt, SS 1840-serien. Den stora skillnaden är att denna standard inte är kravställd.

Plåtmålning av tak och fasader är i första hand ett rostskyddsarbete. Detta var utgångspunkten för hur dessa standarder, SS 184002-184007, blev till. 2005 bildades en arbetsgrupp bestående av färgfabrikanter, entreprenörer, kemister och plåttillverkare med flera. Ett referensdokument som kom väl till pass under arbetets gång var Teknikhandbokens målningskapitel.

När ämnesområdet är stort så måste man begränsa sig. Arbetet har därför inriktats på att omfatta ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. Detta är också samlingsnamnet på dessa standarder. Totalt är det sex olika standarder och de vänder sig till olika målgrupper såsom fastighetsägare, förvaltare, konsulter, entreprenör och färgtillverkare. Många av de råd och metoder som beskrivs i standarderna kan dock tillämpas på andra plåtmaterial och vid ommålning av tidigare platsmålade objekt.

De sex standarderna har alltså samlingsnamnet ”Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål” med följande nummer och underrubriker:

Vart tog då SS 184001 vägen? Från början var det tänkt att denna skulle vara en allmän och inledande del men arbetsgruppen ansåg under arbetets gång att detta var onödigt.

Nedan saxade texter är utgivna med tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se, som även säljer de kompletta standarderna.

Syfte och mål

Syftet med dessa standarder är främst att underlätta för en beställare eller hans konsult att formulera krav och önskemål på en ommålning och den entreprenör som ska göra jobbet.

Tanken är också att ”sålla agnarna från vetet” så att mindre seriösa entreprenörer inte gör sig besvär att lämna anbud. Detta bör i sin tur leda till högre kvalitet och rimligare konkurrensvillkor för entreprenörerna.

De kan också tjäna som vägledning och stöd för målningsentreprenören. Målet är att höja kvalitén på målningsbeskrivningar och målningsresultaten. Det handlar ju om ett kvalificerat rostskyddsarbete.

För att öka kunskapen kring målning och färgsystem i allmänhet och målning på plåt i synnerhet så innehåller varje standard en lista på termer och definitioner som underlättar för beställaren att kommunicera med både konsulter och entreprenörer.

Exempel på termer och definitioner

Brukstid
Tid under vilken ett målningsmaterial är användbart efter det att dess originalförpackning öppnats eller efter det att härdare eller andra komponenter tillsatts.

Anmärkning: Ofta används begreppet pot life i stället för brukstid.

Daggpunkt
Temperatur vid vilken luftfuktigheten når mättning.

Anmärkning: Vid temperatur under daggpunkten utskiljs vatten i flytande form.

Grundfärg
Färg avsedd som första skikt på ett underlag som ska beläggas med flera skikt.

Anmärkning 1: Grundfärgen är avsedd att ge vidhäftning mot underlaget och mot mellanskiktsfärgen. Grundfärgen ger också ett skydd för ytan innan den färdigmålas.

Anmärkning 2: Ofta används engelska ordet primer istället för grundfärg.

Passiverande skikt
Lagringsskydd med förmåga att skydda mot zinkkorrosion (vitblemma).

Sträckförmåga
Den yta som färgen teoretiskt räcker till vid en definierad tjocklek.

Anmärkning: Sträckförmåga anges i m2/l.

Torrhalt
Mängd av färg- eller lackkomponenter som efter torkning blir kvar på underlaget och bildar den torra filmen

Anmärkning: Torrhalt anges i vikt- eller volymprocent.

Lättflyktiga organiska föreningar
VOC
Organiska vätskor och ämnen som förångas spontant vid en bestämd temperatur.

Anmärkning: Engelska: Volatile Organic Compound och anges i g/l.

Beställarens dokument – Administrativa föreskrifter, SS 184002

Administrativa föreskrifter påminner väldigt mycket om AMA AF och har exakt samma syfte.

Den ska underlätta för beställaren att upprätta sitt förfrågningsunderlag så att anbudsgivare på förhand vet hur ansvar och skyldigheter ska fördelas mellan honom och beställaren. Vilka kostnader och åtgärder står beställaren för och vad måste entreprenören fixa själv.

Beställarens dokument – Utförandeföreskrifter, SS 184003

Utförandeföreskrifterna vänder sig i första hand till beställaren eller hans konsult och anger hur en målningsbeskrivning bör vara utformad.

Denna del tillsammans med AF-delen syftar till att få jämförbara anbud men också försäkra sig om kvaliteten på utförandet.

Beställaren rekommenderas att upprätta en takplan där varje delyta eller delytor med liknande kondition på underlaget får en egen arbetsbeskrivning. Detta betyder att ett helt tak kan få flera olika beskrivningar beroende på befintligt färgskikts kondition.

I beskrivningen kommer han sedan, för varje delyta, att hänvisa till respektive standard för maskering, förbehandlingen, målningen och kontroll.

Exempel på förfrågningsunderlag

Ommålning av flagande fabriksbelagd byggnadsplåt av stål (Plastisol)

Delytor nr. 1, 5 – 9 (Se takplan)

 1. Förbehandling ska göras med vattenblästring med högt tryck kombinerat med hetvatten enligt SS 184004, avsnitt 5.2.5.
 2. Efter förbehandling ska ytan vara fri från nedbruten Plastisol och föroreningar. Kvarsittande Plastisol ska ha en skikttjocklek motsvarande minst 140 µm.
 3. Förbehandlingen ska kontrolleras enligt SS 184007.
 4. Kvarsittande Plastisol ska kantavjämnas.
 5. Fläckgrundning av rostfläckar med rostskiddsgrundfärg enligt SS 184006, 40 µm torrt skikt.
 6. Grundning med grundfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt på ytor med blottlagd zinkyta.
 7. Grundning enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt på kvarsittande Plastisol.
 8. Efterskrapning och kantavjämning av färgskikt som har rest sig efter grundning.
 9. Bättring av efterskrapade ytor.
 10. Applicering av mellanskikt med täckfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt. Mellanskiktet ska ha en avvikande kulör. Applicering med roller godtas inte, om inte särskilda ytor eller förhållanden så kräver.
 11. Applicering av täckfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt. Applicering med roller godtas inte, om inte särskilda ytor eller förhållanden så kräver.
 12. Varje färgskikt ska kontrolleras och dokumenteras enligt SS 184007.

Förbehandling, SS 184004

Som antytts redan i inledningen så är det viktigt att göra rätt från början. Detta avsnitt är kanske den allra viktigaste delen för en entreprenör.

Meningen är att beställaren i sin beskrivning ska hänvisa till denna standard och ange vilken förbehandling han vill ha. Standarden beskriver 16 olika förbehandlingsmetoder kombinerat med 8 olika kondition på det underlag som ska målas om.

Totalt beskrivs 6 förbehandlingar med vatten från sköljning till vattenblästring med ultrahögt tryck. Vidare beskrivs 4 förbehandlingar med olika kemiska preparat såsom alkaliska rengöringsmedel och betning. Slutligen beskrivs 6 mekaniska förbehandlingar, allt mellan skrapning till olika blästringsmetoder. Det rekommenderas också på vilka olika underlag respektive förbehandling är lämpligast.

För att exakt veta vilken förbehandling beställaren föreskriver måste entreprenören ha tillgång till denna standard. Den är också en utmärkt vägledning vid totalentreprenader

Exempel på råd kring förbehandling

Fabriksbelagd plåt där beläggningen nyligen flagat av eller avlägsnats genom förbehandling

Frilagd metalliserad yta är normalt ett bra underlag för ommålning. Korrosionsprodukter på en zinkyta bildas ganska snabbt varför dessa behöver tvättas bort direkt före målning. Lämplig metod är alkalisk tvättning enligt 5.2.7 eller någon av de övriga metoderna 5.2.3 – 5.2.10 enligt färgleverantörens rekommendation.

Frilagd aluminium-zinklegering behandlas på samma sätt. Ytan behöver i vissa fall mattas ner genom antingen lätt slipning eller andra metoder vilket i så fall anges i målningsanvisningen. Nermattning antas öka hållbarheten på den efterföljande målningen.

Mjukgörare kan finnas på metallyta som frilagts från Plastisol. I dessa fall ska mjukgöraren avlägsnas.

Målning, maskering och miljöskydd, SS 184005

Detta avsnitt tar upp grundläggande förutsättningar för utförandet, hur arbetsplatsen ska organiseras avseende materialupplag, materialkontroll och avfallshantering.

Här behandlas också frågor kring intäckning och maskering av ytor som kan bli nerstänkta av färg. Vidare behandlas frågor kring målningen såsom olika appliceringsmetoder som, appliceringsvillkor som temperatur, relativ fuktighet och torktider. Slutligen tar standarden upp frågor kring miljöhänsyn som lagar, materialval, personlig skyddsutrustning och hindrande av utsläpp.

Exempel på appliceringsvillkor

Allmänt
Eftersom varje färgtyp har specifika egenskaper och begränsningar som påverkar appliceringen och resultatet ska färgtillverkarens anvisningar följas.

Temperatur
Appliceringen ska inte ske då luftens eller underlagets temperatur är lägre än 8 C såvida färgtillverkaren inte anger annat.

Applicering ska inte ske då underlagets temperatur är högre än 55 C såvida färgtillverkaren inte anger annat.

Anmärkning: Arbetet bör planeras så att applicering i direkt solsken undviks.

Relativ fuktighet
Applicering ska inte ske vid högre luftfuktighet än 70 – 80 % RH såvida inte färgtillverkaren anger annat.

Underlagets beskaffenhet
Applicering ska ske på torrt och rent underlag.

Torktider
Övermålning
Färgtillverkarens rekommendationer avseende tider för övermålning vid aktuella temperaturförhållanden ska alltid följas.

Anmärkning: För tidig övermålning kan leda till instängt lösningsmedel med ofullständig uthärdning och bristande funktion som följd. För lång tid före övermålning kan till exempel medföra försämrad vidhäftning mellan färgskikten och därmed risk för framtida separation/flagning.

Slutlig torktid
Färgtillverkarens rekommendation avseende ibruktagande ska alltid följas. Ytan kan också hinna förorenas av klorider, pollen och annat vid för långa intervall mellan målningarna.

Anmärkning: Slutlig torktid beror bland annat på färgtyp, applicerad tjocklek och aktuella temperaturförhållanden.

Färgsystem och val av färgsystem, SS 184006

Avsikten med denna standard är att underlätta valet av färgsystem beroende på vilket underlag som ska målas om. Vilken typ av gammal färg är det som ska målas över och vilket färgsystem passar bäst till den?

Men i denna standard riktar man sig först till färgleverantörerna. Här ställs tydliga krav på vad som ska gå att utläsa av deras datablad. Standarden anger vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett färgsystem ska både vara lämpligt och godkänt för målning av stålplåt.

För att ett färgsystem ska bli godkänt ska det ha klarat både ett accelererat prov, ett så kallat kondensationsprov om 500 timmar, och ett exponeringsprov på 24 månader. Detta krav gäller fullt ut från och med 2014. Efter exponering i 24 månader ska provet sitta kvar i ytterligare 36 månader. Fram till 2014 gäller antingen accelererat prov eller referensobjekt.

Denna standard tar också upp kombinerbarhet mellan ett nytt färgsystem och det ursprungliga färgsystemet som ska målas om samt vilka faktorer som påverkar valet av färgsystem.

Exempel ur standarden

Färgleverantörens dokumentation
Tekniska datablad
Färgleverantören ska tillhandahålla tekniska datablad för varje produkt.

I det tekniska databladet ska följande framgå:

 • rekommenderat användningsområde
 • färgtyp och bindemedel, se tabell C.1
 • torrhalt, sträckförmåga och VOC
 • krav på förbehandling
 • rekommenderat skikttjockleksintervall
 • appliceringsvillkor
 • appliceringsmetod
 • spädningsrekommendationer
 • torktider (dammtorr, klibbfri, övermålningsbar och brukstorr)
 • rekommenderade kombinerbara produkter
 • utgivningsdatum

Anmärkning: Rekommendation för rengöring av redskap kan anges

Färgsystem
Rekommendationer om vilka färger som ska ingå i ett färgsystem ska ges av färgleverantören.

Rekommendationer om vilka underlag färgsystemet är avsett för ska anges av färgleverantören.

 1. Om färgsystemet är lämpligt att användas på ny fabrikslackerad plåt ska detta anges.
 2. För varje underlag ska krav på förbehandling anges.
 3. Varje färgskikt ska beskrivas med produkt, övermålningsintervall och skikttjocklek.
 4. Färgsystemets totala skikttjocklek ska anges.
 5. Systemdatablad upprättas för hela systemet.

Undersökningar och provningsmetoder, SS 184007

Denna standard vänder sig i första hand till konsulter som ska undersöka status och kondition på det plåtmaterial som ska målas om och därefter upprätta en arbetsbeskrivning. Men den kan också vara till god nytta för en entreprenör som fått ett totalt åtagande.

Här beskrivs hur ett tak ska undersökas och framför allt hur det ska dokumenteras. Men mera specifikt beskrivs hur man identifierar olika typer av fabriksbeläggningar och olika effekter av nedbrytning på dessa. Slutligen tar man upp provningsmetoder för att bland annat säkerställa att den yta som ska ommålas är ren men också hur man provar vidhäftningen till ett gammalt färgskikt.

Exempel på undersökning av åldrad tjockskiktbeläggning med Plastisol

För att avgöra om tjockskiktsbeläggningen ska avlägsnas före ommålning ska den kontrolleras och kartläggas med avseende på vidhäftning och återstående skikttjocklek.

Flera mätningar av skikttjocklek enligt SS-EN ISO 2808 och vidhäftning enligt SS-ISO 16276-2 ska utföras inom varje delyta. Mätning ska ske intill falser, i extra solbelysta och skuggade delar. Resultaten inom varje delyta ska redovisas. Exempel på redovisningsprotokoll finns i Bilaga E.

Efter förbehandling enligt metoderna 5.2.4 – 5.2.6 i SS 184004 ska skikttjocklek och vidhäftning kontrolleras.

Anmärkningar:

1. Åldrade tjockskiktsbeläggningar med Plastisol, som antingen förlorat vidhäftning, blivit spröda eller blivit förtunnade genom avdunstning av mjukgörare, bör avlägsnas före ommålning. Ytans struktur, kontrollerad genom en lupp eller närbildsfotografering, kan också vara en vägledning. Plastisol som tillverkades på 1990-talet kan ha dålig vidhäftning trots att ytan inte ser nedbruten ut. Se exempel på nedbrutna ytor i mikroskop i figur 1 – 3. Beläggningens kondition påverkar starkt behovet av förbehandling.

2. Påverkan från vatten, värme och UV-strålning orsakar nedbrytning av Plastisol. Graden av nedbrytning beror på lutning, väderstreck, skuggningar och våttider. Luftspalt, glespanel eller isolering bakom plåten ger stor skillnad i plåttemperatur vilket leder till olika grad av nedbrytning inom en delyta.

3. Ofta anses 140 µm kvarvarande beläggning som en nedre gräns för övermålningsbarhet av åldrad Plastisol. Gränsen för övermålningsbarhet beror också på Plastisolens kulör. Ljust pigmenterad Plastisol kan vara olämplig att övermåla även vid tjocklekar över 140 µm.

4. För vattenavrinningssystem används tunnare Plastisol. Denna tunnare Plastisolbeläggning har skikttjocklek under 110 µm och bör inte övermålas.

Sammanfattning

Målet med dessa standarder är att de faktiskt ska leda till bättre kvalitet på både handlingar och målningsresultat men också rimligare konkurrenssituation för seriösa entreprenörer.

Det är viktigt för plåtslageribranschen att dess kunder kan få ett högkvalitativt underhåll på sitt plåttak eller sina plåtfasader.

Den entreprenör som vill följa med i detta kvalitetslyft bör skaffa sig dessa standarder, åtminstone SS 184004 – 07.